Zagreb - Galerie Karas / HDLU "Artists as Mentors"

April/Mai, Galerija Karas, Curator Luise Kloos

Details
Jahr
2019
Ort
Zagreb, Galerija Karas
Einladungsflyer / Presse / Publikation
Werke
Vertreten in Publikation

ARTISTS AS MENTORS

KURATORIN LUISE KLOOS

Herausgeber: HDLU Croatian Association of Fine  Artists Zagreb, www.hdlu.hr

ISBN: 978-953-8098-34-5